+32 494 344 438

Verkoopsvoorwaarden

1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke anderen, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder vermeld zijn.


2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en dienst. Indien deze wijzigingen ondergaan afhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de 8 dagen nadat hij van deze prijswijziging op de hoogte is gebracht, de overeenkomst op te zeggen.


3. Klachten betreffende de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de 8 dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.


4. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.


5. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedwongen.


6. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswegen en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag.


7. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 50 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de verkoper, dan zal een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de koper.


8. Zolang de geleverde goederen niet betaald werden, blijven zij eigendom van de verkoper.


9. In geval van betwisting zijn de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verbintenissen (waarover het geschil loopt, of een ervan) zijn ontstaan of waarzij (zijn of moeten) worden uitgevoerd.


10. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of afhaling; geschiedt de kosten en risico van de koper.


11. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, en dergelijke …


12. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.


13. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.


14. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient één derde betaald te worden bij aanvang van de prestatie of dienst en één derde bij de voltooiing ervan.


15. Bij de niet-betaling behouden wij ons het recht voor verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.


16. Bij niet betaling behouden wij ons het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.


17. De goederen worden verzonden op risico van de koper tenzij in geval van opzet of grove schuld in hoofd van de vervoerder. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor de rekening van de koper.


18. Plannen en keuringsbewijzen worden pas na de volledige betaling van de factuur overgemaakt.


19. Er wordt altijd een voorschotfactuur opgemaakt na de ruwbouwfase met een betalingstermijn van 15 dagen.


Pieter Verstraete

Daglandstraat 26
8800 Roeselare
Belgie

.

GSM: +32 494 34 44 38
Email: pieter@be-connectit.be
BE0553 630 864